Các khóa đào tạo

Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.000.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.500.000 VNĐ

Nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 800.000 VNĐ

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.000.000 VNĐ

Tri thức

Thực hành cùng chuyên gia ____

Lập và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

Quy trình 3 bước hoàn thành hồ sơ chọn nhà thầu xây dựng.

Luật Đấu thầu (Điều 33 khoản 1 và 3) quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 9) quy định trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Đăng ký trắc nghiệm