Danh sách chuyên gia ..

Ngô Chi Linh - Phó trưởng phòng chính sách đấu thầu - Cục QL đấu thầu

Lĩnh vực : Đấu thầu

Chức danh : Chuyên gia đấu thầu

Liên hệ : Viện đào tạo STEC

Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Kỹ sư kinh tế (hệ chính quy trường Đại học Giao thông vận tải năm 2005) - Quản lý mua sắm hàng hoá theo quy định của World Bank do Trung tâm đào tạo quốc tế ILO, Turin, Italia cấp năm 2008

KINH NGHIỆM

  • Xây dựng VBQPPL: đã tham gia soạn thảo Nghị định 85/2009/NĐ-CP,

  • Tham gia Tổ Biên tập soạn thảo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP,

  • Soạn thảo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá;

  • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT.

  • Tham gia thẩm định kế hoạch đấu thầu của các dự án thuộc Bộ KH&ĐT và dự án xây dựng Nhà quốc hội trình TTCP

  • Soạn thảo các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2008 và báo cáo năm 2010 trình TTCP

  • Tham gia và chủ trì thực hiện các cuộc kiểm tra viết báo cáo và đăng báo về kết luận kiểm tra công tác đấu thẩu tại các Bộ, ngành, địa phương và tham gia các đoàn kiểm tra về đấu thầu.

  • Hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp