Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.000.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.500.000 VNĐ

Nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 800.000 VNĐ

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.000.000 VNĐ

CEO Toàn diện - Giám đốc điều hành

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 10.800.000 VNĐ