Phạm Việt Hùng - Chuyên gia Đấu thầu - Đấu thầu qua mạng - Tư vấn Đấu thầu

Nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng.


Chức danh : Chuyên gia đấu thầu qua mạng - Giảng Viên
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh

Ngô Chi Linh - Phó trưởng phòng chính sách đấu thầu - Cục QL đấu thầu

Kỹ sư kinh tế (hệ chính quy trường Đại học Giao thông vận tải năm 2005) - Quản lý mua sắm hàng hoá theo quy định của World Bank do Trung tâm đào tạo quốc tế ILO, Turin, Italia cấp năm 2008

KINH NGHIỆM Xây dựng VBQPPL: đã tham gia soạn thảo Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Tham gia Tổ Biên tập soạn thảo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Soạn thảo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá; Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT. Tham gia thẩm định kế hoạch đấu thầu của các dự án thuộc Bộ KH&ĐT và dự án xây dựng Nhà quốc hội trình TTCP Soạn thảo các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2008 và báo cáo năm 2010 trình TTCP Tham gia và chủ trì thực hiện các cuộc kiểm tra viết báo cáo và đăng báo về kết luận kiểm tra công tác đấu thẩu tại các Bộ, ngành, địa phương và tham gia các đoàn kiểm tra về đấu thầu. Hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp  


Chức danh : Chuyên gia đấu thầu
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Phạm Đại Hải - nguyên Giám đốc Viện kinh tế XD Miền Nam

Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp năm 1982; Thạc sĩ khoa Quản trị dự án - Trường Đại học Nam Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) cấp năm 2010

  KINH NGHIỆM    Kinh nghiệm tham gia hoạt động tư vấn :         - Tư vấn đấu thầu;         - Lập tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình;         - Thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng công trình;         - Lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu;         - Tham gia xây dựng, đàm phán, thẩm tra các hợp đồng xây dựng;         - Tư vấn xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng;         - Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;         - Lập, thẩm tra dự toán xây dựng nhiều công trình với nhiều loại công trình, cấp công trình khác nhau;         - Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;         - Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật:          - Nhiều năm thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chi phí và quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng, bao gồm:         + Thẩm định nhiều dự án, dự toán nhiều công trình với các loại hình khác nhau.         + Lập, thẩm định định mức, đơn giá nhiều công trình trọng điểm quốc gia.         + Thẩm định hợp đồng xây dựng.         + Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nhiều dự án.         + Giải đáp vướng mắc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chi phí và quản lý hợp đồng xây dựng tại các gói thầu, công trình, dự án.       - Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn Nghị định qua các thời kỳ.       - Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định qua các thời kỳ


Chức danh : Chuyên gia đấu thầu
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Lê Văn Thịnh - nguyên TP Giám định 1 - Cục giám định BXD

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 KINH NGHIỆM: From Jun 1988  To 28 February 2014 - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng-BXD 1. Ban hành và hướng dẫn các văn bản pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 2. Kiểm tra, đôn đốc việc quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân khi cần thiết; kiến nghị xử lý, và xử lý các vi phạm về chất lượng theo quy định của pháp luật. 3. Hướng dẫn, tổ chức hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có khả năng đánh giá chất lượng, sự cố công trình xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành. 4. Kiểm tra chủ đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật đối với các công trình cấp I 5. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất xem xét và báo cáo về chất lượng và quản lý chất lượng thực tế của công trình xây dựng trên toàn quốc để Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu. Từ 28/3/2015 đến 10/2015 - 1. Công ty TNHH quản lý xây dựng Vincom1 (VC1)    2. Ban kiểm soát chất lượng-Tập đoàn Vingroup Trưởng phòng kiểm soát chất lượng-Công ty VC1 Chuyên gia cấp cao chất lượng xây dựng-Ban Phát triển dự án-Tập đoàn Vingroup  1. Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng của các dự án, các hạng mục theo từng giai đoạn theo tiến độ thi công 2. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo 3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc chung của phòng; 4. Tổ chức các bộ phận kiểm soát chất lượng tại các công trình, thiết lập các chế độ kiểm tra, báo cáo thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm về chất lượng; 5. Kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình; Báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền; 6. Cập nhật thực tế thi công để điều chỉnh kế hoạch kiểm soát chất lượng, an toàn lao động tại các dự án cho phù hợp với từng giai đoạn; 7. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ tư vấn giám sát tại các dự án về các quy trình, quy định kỹ thuật, các biện pháp xử lý vướng mắc về mặt kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công; 8. Phối hợp với các Ban quản lý xây dựng trong quá trình nghiệm thu, bàn giao các hạng mục, công trình cho khách hàng hoặc các công ty quản lý tài sản của Tập đoàn; 9. Phối hợp với các Ban quản lý xây dựng thành lập mạng lưới an toàn viên, cán bộ giám sát an toàn lao động tại tất cả các công trình, phối hợp với cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu để thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong quá trình thi công; 10. Soạn thảo và trình Lãnh đạo phê duyệt để ban hành các quy trình kỹ thuật thi công, các biện pháp đảm bảo chất lượng, phù hợp với hệ thống văn bản của  Nhà nước; Từ 1/3/2014 đến 26/3/2015  Công ty quốc tế CDM Smith Cố vấn về kỹ thuật cho các dự án 1.Kiểm tra, rà soát : các hồ sơ quản lý chất lượng; việc tuân thủ các quy định các quy định của pháp luật đầu tư xây dựng. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và tư vấn cho chủ đầu tư 2. Kiểm tra thực địa các công trường, đánh giá công tác giám sát của các kỹ sư giám sát. Báo cáo đánh giá cho Giám đốc điều hành nhằm chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót ngoài hiện trường 3. Kiểm tra thực địa các công trường, đánh giá công tác thi công của các nhà thầu về chất lương, tiến độ, an toàn lao động , vệ sinh môi trường, giao thông nội bộ (HSET). Báo cáo đánh giá cho Giám đốc điều hành nhằm chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót ngoài hiện trường 4. Lập và đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ cho các kỹ sư giám sát. Kiêm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng của các kỹ sư. Đưa ra các đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nhằm nâng cấp bộ máy quản lý của các dự án 5.Hỗ trợ, cố vấn kỹ thuật cho các dự án để giải quyết các vấn đề đề kỹ thuật 6. Hỗ trợ giải quyét các vấn đề vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án 7. Hỗ trợ tư vấn cho Giám đốc điều hành. Kỹ sư trưởng của các dự án xử lý công việc khi được yêu cầu 8. Đảm nhận vị trí chuyên gia kỹ thuật trong các dự án khi có yêu cầu 9. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môntheo sự phân công của Trưởng văn phòng đại diện và Giám đốc điều hành   


Chức danh : Chuyên gia quản lý dự án
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Hoàng Cương - nguyên Trưởng phòng chính sách đấu thầu- Cục QL đấu thầu

Kỹ sư đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2004 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học KTQD

KINH NGHIỆM:  - Trực tiếp tham gia xây dựng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu với vai trò thư ký tổng hợp. - Trực tiếp tham gia soạn thảo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT - Tham gia ý kiến cho các Bộ, ngành, địa phương về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu thầu; - Trực tiếp soạn thảo, ký khóa đuôi nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp…; - Tham gia các đoàn kiểm tra về công tác đấu thầu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Tư vấn soạn thảo sổ tay hướng dẫn đấu thầu dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2); tư vấn soạn thảo sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn; - Kinh nghiệm lập HSMST, HSMT, đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định HSMST, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Đã trực tiếp thực hiện việc lập HSMST, HSMT, đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định HSMST, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu lớn, quan trọng thuộc các dự án như: dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc; dự án Cung cấp và lắp đặt máy in Intaglio chuyên dùng, Nhà máy In tiền Quốc gia; dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; dự án Trung tâm sản xuất chương trình đài Truyền hình Việt Nam; dự án Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở giao dịch Hội sở chính ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; dự án Xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị các hạng mục chính thuộc Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Thái Bình...;


Chức danh : Chuyên gia đấu thầu
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

TS. Cao Văn Bản

1967-1972 : Học Khoa Kỹ sư kinh tế, Trường Đại học xây dựng Hà nội, Chuyên ngành: Kinh tế, tổ chức quản lý xây dựng, Tốt nghiệp 1972, Bằng Kỹ sư kinh tế xây dựng 1981-1985: Nghiên cứu sinh tại Trường Kỹ sư kinh tế Leningrad, Liên Xô cũ, Chuyên ngành: Kinh tế, tổ chức quản lý xây dựng, Tốt nghiệp 1985, Bằng PTS Kinh tế xây dựng

KINH NGHIỆM  Đã hoạt động chuyên môn từ năm 1973 đến 2009 (37 năm) trải qua các công việc: - Giảng dạy môn học phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây dựng; - Nghiên cứu, soạn thảo các chính sách, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tài chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng - Tham gia lập nhiều dự án đầu tư lớn của Bộ Xây dựng trong nhiều lĩnh vực vật liệu xây dựng: Xi măng, Thủy tinh, Gốm sứ và nhiều xây dựng dân dụng khác; - Tham gia thẩm định nhiều dự án lớn của Nhà nước: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thuỷ điện Sơn La, Khí  Điện Đạm Cà Mau, Đường Hồ Chí Minh và nhiều dự án xây dựng cầu, đường lớn; Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, Nhà ga T1 Nội Bài, Cảng Hải Phòng, v.v - Trực tiếp tham gia soạn thảo một số luật: Luật Đầu tư (Thành viên Tổ biên tập), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên  quan đến đầu tư và xây dựng (Trưởng ban Biên tập); Luật đầu tư cụng (Trưởng Ban biên tập) và tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Kinh nghiệm làm việc quốc tế: - Tham gia đàm phán với các đối tỏc nước ngoài về các dự án đầu tư tại Việt Nam: Dự án Hanoi Dewoo Hotel, Kính nổi Bắc Ninh, Xi măng Nghi Sơn, Lọc dầu Dung Quất, Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, v.v. - Khảo sát về các dự án đầu tư ở nhiều quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ý, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn quốc, v.v. - Thẩm định cấp phép đầu tư cho nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam (thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ) Kinh nghiệm làm việc các dự án ODA và tổ chức quốc tế: - Tham gia thẩm định, giám sát, đánh giá nhiều dự án ODA xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Quốc lộ 5, Quốc lộ 1 (thuộc nhiều dự án do nhiều tổ chức tài trợ), Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng, Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, các dự án cấp thoát nước Hà Nội, Việt Trì, Vĩnh Phúc; Các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; - Tham gia nhiều hội thảo quốc tế tại Việt Nam về xây dựng chớnh sách, luật pháp và những vấn đề kinh tế, tài chính trong đầu tư và xây dựng; - Phối hợp với nhóm 5 Ngân hàng (WB, ADB, KFW, JBIC, AFD)  nghiên cứu soạn thảo Hướng dẫn nghiên cứu khả thi dự án đầu tư sử dụng vốn ODA


Chức danh : Chuyên gia
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Nga