Danh sách chuyên gia ..

Lê Văn Thịnh - nguyên TP Giám định 1 - Cục giám định BXD

Lĩnh vực : Quản lý dự án

Chức danh : Chuyên gia quản lý dự án

Liên hệ : Viện đào tạo STEC

Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 KINH NGHIỆM:

From Jun 1988  To 28 February 2014 - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng-BXD

1. Ban hành và hướng dẫn các văn bản pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân khi cần thiết; kiến nghị xử lý, và xử lý các vi phạm về chất lượng theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, tổ chức hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có khả năng đánh giá chất lượng, sự cố công trình xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành.

4. Kiểm tra chủ đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật đối với các công trình cấp I

5. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất xem xét và báo cáo về chất lượng và quản lý chất lượng thực tế của công trình xây dựng trên toàn quốc để Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

Từ 28/3/2015 đến 10/2015 - 1. Công ty TNHH quản lý xây dựng Vincom1 (VC1)    2. Ban kiểm soát chất lượng-Tập đoàn Vingroup

Trưởng phòng kiểm soát chất lượng-Công ty VC1

Chuyên gia cấp cao chất lượng xây dựng-Ban Phát triển dự án-Tập đoàn Vingroup

 1. Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng của các dự án, các hạng mục theo từng giai đoạn theo tiến độ thi công

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo

3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc chung của phòng;

4. Tổ chức các bộ phận kiểm soát chất lượng tại các công trình, thiết lập các chế độ kiểm tra, báo cáo thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm về chất lượng;

5. Kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình; Báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền;

6. Cập nhật thực tế thi công để điều chỉnh kế hoạch kiểm soát chất lượng, an toàn lao động tại các dự án cho phù hợp với từng giai đoạn;

7. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ tư vấn giám sát tại các dự án về các quy trình, quy định kỹ thuật, các biện pháp xử lý vướng mắc về mặt kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công;

8. Phối hợp với các Ban quản lý xây dựng trong quá trình nghiệm thu, bàn giao các hạng mục, công trình cho khách hàng hoặc các công ty quản lý tài sản của Tập đoàn;

9. Phối hợp với các Ban quản lý xây dựng thành lập mạng lưới an toàn viên, cán bộ giám sát an toàn lao động tại tất cả các công trình, phối hợp với cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu để thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong quá trình thi công;

10. Soạn thảo và trình Lãnh đạo phê duyệt để ban hành các quy trình kỹ thuật thi công, các biện pháp đảm bảo chất lượng, phù hợp với hệ thống văn bản của  Nhà nước;

Từ 1/3/2014 đến 26/3/2015  Công ty quốc tế CDM Smith

Cố vấn về kỹ thuật cho các dự án

1.Kiểm tra, rà soát : các hồ sơ quản lý chất lượng; việc tuân thủ các quy định các quy định của pháp luật đầu tư xây dựng. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và tư vấn cho chủ đầu tư

2. Kiểm tra thực địa các công trường, đánh giá công tác giám sát của các kỹ sư giám sát. Báo cáo đánh giá cho Giám đốc điều hành nhằm chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót ngoài hiện trường

3. Kiểm tra thực địa các công trường, đánh giá công tác thi công của các nhà thầu về chất lương, tiến độ, an toàn lao động , vệ sinh môi trường, giao thông nội bộ (HSET). Báo cáo đánh giá cho Giám đốc điều hành nhằm chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót ngoài hiện trường

4. Lập và đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ cho các kỹ sư giám sát. Kiêm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng của các kỹ sư. Đưa ra các đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nhằm nâng cấp bộ máy quản lý của các dự án

5.Hỗ trợ, cố vấn kỹ thuật cho các dự án để giải quyết các vấn đề đề kỹ thuật

6. Hỗ trợ giải quyét các vấn đề vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án

7. Hỗ trợ tư vấn cho Giám đốc điều hành. Kỹ sư trưởng của các dự án xử lý công việc khi được yêu cầu

8. Đảm nhận vị trí chuyên gia kỹ thuật trong các dự án khi có yêu cầu

9. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môntheo sự phân công của Trưởng văn phòng đại diện và Giám đốc điều hành