Các khóa đào tạo

Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.000.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.300.000 VNĐ

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.500.000 VNĐ

Nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 800.000 VNĐ

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết 1.000.000 VNĐ

Tri thức

Thực hành cùng chuyên gia

Tính năng này cho phép các học viên của STEC trên toàn quốc có thể tham gia thảo luận trực tiếp cùng chuyên gia với các quy trình nghiệp vụ về đấu thầu, đấu thầu qua mạng. Học viên có thể thực hành trực tiếp trên web các mẫu biểu và quy trình nghiệp vụ, sau đó gửi tham vấn các chuyên gia.