Quy trình lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

10/22/2021 2:08:22 PM

Hướng dẫn:

I. Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật:

  • Căn cứ vào điều 34,35,26,37 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH-13
  • Căn cứ vào Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

II. Nguyên Tắc lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.
  2. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.
  3. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Lưu ý: Không tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

III. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

 

IV. Quy trình lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

 V. Tham gia thực hành cùng chuyên gia:

1. ...

2. ...

3. ...

 

  • Mẫu số 01: Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • Mẫu số 02: Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu